Banka Personel Alımları

Muğla Belediyesi ve Denizli Personel alımı

Ete, ekmeğe, yaş meyve ve yaş sebze ile odun ve mangal
kömürüne doğrudan doğruya ve kati lüzum halinde mahalli idare kurullarınca
muğla büyükşehir belediyesi iş başvurusu
tasdik edilmek şartiyle diğer gıda
ve zaruri ihtiyaç maddelerine toptan ve perakende azami satış fiyatları ve yaş
meyve ve sebzeye mahasır olmak üzere kar hadleri tesbit etmek ve icabında 2490
ve 1050 sayılı kanunlar hükümlerine bağlı olmaksızın bu

muğla büyükşehir belediyesi iş başvurusu
maddeleri satın almak,
satmak, stok etmek veya belirli bir kar haddi dahilinde satın aldırmak,
sattırmak ve ihtiyacı olanlara maksada göre dağıtmak üzere bir fon tesis ederek
tanzim satış mağazaları kurmak ve hayatı ucuzlatacak sair tedbirleri almak;
muğla büyükşehir belediyesi iş başvurusu
Meydan, cadde ve sokak gibi umuma
ait yerlerde ilan işlerini idare etmek; Yetimhane, acezehane, doğum ve emzirme
ve mecburi olarak meccani doğum evleri tesisat ve teşkilatı ve mahalleri Sıhhat
Vekaletince tayin ve tasdik edilmek şartiyle tımarhane, fenni tebhirhane ve
tathir istasyonları vücude getirmek ve işletmek; Yarış yerleri yapmak ve
işletmek;

 

gaziantep büyükşehir belediyesi iş başvurusu

Kanuna göre doğrudan doğruya veya alakadar tarafından
müracaat üzerine gaz, su, elektrik sarfiyatını müş`ir saat ve aletleri veya
taksimetreleri teftiş etmek (1);  Yersiz, yurtsuz olanlara iş bulmak, bunlardan
garip olup çalışmayanları memleketine göndermek, kimsesiz kadın ve çocukları
korumak;

Belediye varidatını tahsil etmek; Belediye hizmetleri
için iktıza eden masrafları tesviye etmek;

Belediye emval ve akaratını idare etmek;

gaziantep büyükşehir belediyesi iş başvurusu

Sıhhi muavenet ve imdat merkezleri yapmak ve işletmek;
A: Plan ve tesisatı ve mahalleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasdik
edilmek şartiyle beldenin ihtiyaciyle mütenasip ücretli, ücretsiz belediye
hastanesi;  Ehli hayvan hastalıklarının tedavisi için hayvan hastanesi tesis
etmek

ve işletmek; Gençler için mahallin ihtiyaciyle mütenasip
stadyumlar tesis etmek ve işletmek; gaziantep büyükşehir belediyesi iş
başvurusu
Belediyeye ait eğlence yerleri tesis etmek ve işletmek;

 Belediyeye ait ılıcaları işletmek, deniz hamamları ve
her nevi yıkanma müesseseleri açmak, açılmasına ruhsat verilenlere nezaret
etmek; Yeteri kadar parasız halk plajları da açmak. denizli büyükşehir
belediyesi personel alımı
Eczanesi olmayan yerlerde hususi kanuna tevfikan
eczane açmak, fakirlere parasız veya ucuz ilaç vermek, ücretli ücretsiz
muayenehane, dispanser vücude

getirmek, fakirler için meccani doğum yardımını temin
etmek üzere ebe istihdam

 

 Her nevi et, yağ, balık, denizli büyükşehir
belediyesi personel alımı
zeytinyağı, peynir ve sebze ve meyva, turşu, tuzlu
balık gibi muhafazası ve satılması sıhhi ve baytari şeraite tabi yenilecek
şeylerin müzayedeli, müzayedesiz toptan alım ve satımının muayyen mahallerde ve
belediye nezareti altında

denizli büyükşehir belediyesi personel alımı
icrasını temin için
haller tesis ve idare etmek (Borsa

muamelatı cereyan eden mahallerde borsaya tabi mevat
hakkında hususi kanun ahka-

mı tatbik olunur);   Belediyelerce, gerçek veya
tüzelkişilerin belediye hudutları içinde yaş mey-

ve ve sebzelerin toptan alımı ve satımı için haller
açmalarına izin verilebilir.  Nüfusu 250.000 ve daha yukarı olan belediyelerde
açılacak toptancı hallerinin kuruluş, yönetim ve işleyişlerine ait usul ve
esaslar, belediye meclislerin- ce tespit olunur.

 

Latest Comments
  1. BERNA AKŞİT
  2. Ayşe AKÇAYIR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.