İnternetteki Uğraşlarım!

Televizyonda şiddetin sonuçları, etkisi azaltılarak yansıtılmaktadır: Şiddet kurbanlarının yarıdan fazlasının maruz kaldığı şiddet sonucunda acı ve ıstırap çektiği gösterilmemektedir. Görüntülerin üçte birinden fazlasında, kurbanların uğradığı zarar gerçekte olabileceğinden daha az yansıtılmakta ve

görüntülerin yalnızca % 15’inde kurbanların maruz kaldığı şiddetin ailesine, arkadaşlarına ve topluma uzun dönemdeki etkisi gösterilmektedir. Televizyonda şiddet unsurları önemsizleştirilerek  giysi giysi giydirme oyunları oyna sunulmaktadır: Şiddet görüntülerinin % 40’ı mizah unsuru ile birlikte yayınlanmaktadır. Wilson, Colvin ve Smith, 2002 yılında yaptıkları bir çalışmada. çocukları hedef alan çocuk programlarının, şiddet unsurunu diğer programlara kıyasla daha yoğun olarak içerdiği sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada ayrıca, çocuk programlarında, tıpkı diğer televizyon yayınlarında olduğu gibi şiddetin göz alıcı biçimde, etkisinin azaltılarak ve önemsizleştirilerek sunulduğu ve bu durumun çocukları şiddete karşı duyarsızlaştırdığı veya şiddet görüntülerinden etkilenerek saldırgan davranışlar sergilemesine neden olabileceği de belirtilmiştir.

 

Wilson, Colvin ve Smith, çocuk programlarını, içerdiği şiddet öğelerine göre beş gruba ayırmıştır. Bunlar, güldürü unsuru taşıyan çizgi filmler süper kahramanların yer aldığı çizgi filmler konusu macera ve gizem olan programlar, sosyal ilişkileri içeren barbie giydirme oyunları programlar ve içeriğinde magazin unsurları yer alan programlardır. Bu beş grup programda sunulan şiddetin miktar ve yoğunluğunda önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. Şöyle ki, güldürü unsuru taşıyan çizgi filmlerin tamamı, süper kahramanların yer aldığı çizgi filmlerin % 97’si, konusu macera ve gizem   programların % 89’u, sosyal ilişkileri içeren programların yaklaşık yarısı ve magazin unsurları yer alan programların % 17’si şiddet içermektedir TV Guide tarafından gerçekleştirilen başka bir çalışmada, şiddet sahnelerinin en çok yer aldığı program türünün çizgi filmler olduğu ve şiddet sahnelerinin beşte birinde silah görüntülerinin yer aldığı ifade edilmektedir Gelişimsel özellikleri açısından düşünüldüğünde, çocuk programlarında şiddetin göz alıcı bir şekilde sunulması, şiddetin doğurduğu sonuçların gösterilmemesi, süper kahramanların şiddete başvurarak sorunları çözmesi ve canavarlar ile garip yaratıkların şiddet uygulaması hayal ve gerçek ayrımını yapamayan, televizyonda gördüğü karakterleri kendisine rol model alan çocukları olumsuz yönde etkilemektedir.

Televizyonda yayınlanan şiddet görüntülerinin etkileri konusunda yapılan araştırmalarda, televizyonda şiddet görüntülerine maruz kalmanın üç konuda zararlı etkisi olduğundan bahsedilmektedir.

Bunlardan ilki saldırganlık, ikincisi duyarsızlaşma ve üçüncüsü ise korkudur Çalışmanın bu bölümünde, şiddet görüntülerinin etkileri, bu üç başlık kapsamında anlatılacaktır. 1960’lı yıllardan bu yana televizyonda makyaj oyunları yayınlanan şiddet görüntülerinin etkisi üzerine gerçekleştirilen araştırmalarda, televizyondaki şiddet görüntülerinin saldırgan davranışa yol açan unsurlardan biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Televizyondaki şiddetin sunumu, şiddet görüntülerinin sıklığına kıyasla izleyici üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Bir araştırmada, şiddetin televizyonda yedi farklı şekilde sunulmasının, izleyicilerin saldırgan tutum ve davranışları öğrenmesine neden olabileceği belirtilmiştir. Bu sunum biçimleri ve etkileri şöyle sıralanmaktadır İlgi çekici karakterler tarafından uygulanan şiddet sunumu, etki açısından en dikkate değer özelliği taşımaktadır. İzleyiciler, herhangi bir karaktere kıyasla, ilgi çekici ve iyi karakterle özdeşim kurma ve onu rol model alma eğilimindedir. Şiddetin, kendini veya sevilen birini koruma gibi haklılaştırılarak sunulması, izleyicinin saldırganlığı öğrenmesine ve şiddeti meşrulaştırmasına yol açabilmektedir. Kötü niyetle ve bir gerekçe olmadan uygulanan şiddet ise izleyicinin saldırganlığı öğrenme ihtimalini azaltmaktadır Şiddet sahnelerinde, karakterler fiziksel güç veya silah kullanabilmektedir. Tabanca ve bıçak gibi çeşitli silahların bu sahnelerde yer alması, izleyicilerin zihinlerindeki saldırgan düşüncelerin etkinleşmesine neden olup saldırganlığı arttırmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.